ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

Programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba 6) metų, t. y. iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios. Programoje išskiriamos penkios kompetencijų grupės: sveikatos saugojimo, komunikavimo, socialinė, pažinimo ir meninė. Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant pedagogo organizuotoje veikloje, šventėse, jam tvarkantis, valgant, einant į lauką, ruošiantis ilsėtis, bendraujant su pedagogu ar grupės vaikais, žaidžiant ir kita.

TIKSLAS – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.

UŽDAVINIAI:

1. Ugdyti vaikuose tautinę savimonę, pagarbą dzūkų krašto kultūrai, papročiams ir tradicijoms.

2. Plėsti ir gilinti vaiko žinias apie gimtąją kalbą, puoselėti dzūkišką tarmę.

3. Padėti vaikui geriau suvokti jį supantį pasaulį, jo veiklos ir gamtos ryšį, sudaryti sąlygas pačiam tyrinėti, atrasti, patirti pažinimo džiaugsmą.

4. Plėsti vaikų supratimą apie bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, skatinti laikytis bendravimo etikos, ugdyti pasitikėjimą savimi, plėtoti gebėjimą išreikšti jausmus ir savo nuomonę, gerbti kitus.

5. Ugdyti vaiko meninius gebėjimus, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką, padėti suvokti meno kūrinius, ugdyti pagarbą tradiciniam menui.

6. Skatinti ir žadinti fizinį vaiko aktyvumą, stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, suteikti žinių apie sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų pageidavimu gali būti pradėtas teikti vaikams nuo 5 metų, jei vaikas tokiam ugdymui yra pakankamai subrendęs.

TIKSLAS – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

UŽDAVINIAI:

1. Įgyvendinti ugdymo turinį atitinkantį 5-7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas Programoje įvardytas kompetencijas;

2. Organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;

3. Pripažinti kasdienį vaiko gyvenimą grupėje (atvykimas ir išvykimas, maitinimas, miegas, tvarkymasis ir kt.) kaip neatsiejamą ugdymo turinio dalį;

4. Taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko sąveika grįstus metodus.

5. Sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką.

6. Taikyti pasiekimo ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti.

7. Užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų (globėjų), kiekvieno ir visų mokyklos ar kito švietimo teikėjo darbuotojų, kitų Programą įgyvendinančių asmenų bendradarbiavimą.