Menu Close

Komisijos, tarybos

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

    Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
    Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

– individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;

– vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams, privalu atsižvelgti;

– vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su  vaiku susijusių  veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;

– bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija (reintegracija) ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;

– nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;

– konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

PATVIRTINTA
Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“

direktoriaus 2019-09-06

V-33

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Aldona Česnulienė;

pirmininko pavaduotoja – Aušra Jurčiukonienė;

Nariai:

Virginija Malinauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Lina Grinkevičienė, logopedė;

Vaida Selevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedasgogė / ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Laimutė Marcalienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Loreta Žulienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

.

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti. 

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis: 

Pirmininkė – Loreta Žulienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, įstaigos atstovė;
Sekretorė – Dalia Navickienė,  raštinės administratorė. 

Nariai: 

 • Dalia Stašiūnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, tarybos narė, įstaigos atstovė;
 • Aušra Jurčiukonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tarybos narė, įstaigos atstovė;
 • Jurgita Danisevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, tarybos narė, įstaigos atstovė;
 • Nijolė Matulevičienė, auklėtojo padėjėja, tarybos narė, įstaigos atstovė;
 • Julanda Jonienė, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė, tarybos narė, įstaigos atstovė;
 • Virginija Gudaitienė, virėja, tarybos narė, įstaigos atstovė;
 • Dovilė Linauskė, tarybos narė, tėvų atstovė; 
 • Rasa Peštenė,tarybos narė, tėvų atstovė;
 • Kristina Nekrašienė,tarybos narė, tėvų atstovė
   

Lopšelio-darželio taryba: 

1. numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką; 
2. inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą; 
3. prižiūri įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą; 
4. svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus; 
5. teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius; 
6. gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio vadovybė, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. 

Pirmininkė – Aldona Česnulienė, lopšelio-darželio direktorė. 
Sekretorė – Dalia Navickienė, raštinės administratorė. 

Mokytojų taryba: 

1. aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus; 
2. analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus; 
3. analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą; 
4. aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas; 
5. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą; 
6. kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, asmens sveikatos priežiūros darbuotojais sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir mitybos klausimus. 

 

 

Informacija atnaujinta 2020-09-11