ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas​

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Higienos norma 75:2010 ,,Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/ ir Alytaus miesto savivaldybės svetainėje http://www.alytus.lt/.