Menu Close

TEISĖS AKTAI

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos vykdymo bendrieji saugos ir sveikatos reikalavimai“ Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas Peržiūrėti dokumentą

Sprendimas dėl vaikų priėmimo į lopšelius-darželis ir mokyklas-darželius Peržiūrėti dokumentą

Sprendimas dėl priešmokyklinio ugdymo modelių Parsisiųsti dokumentą

Su kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje http://www.smm.lt/ ir Alytaus miesto savivaldybės svetainėje http://www.alytus.lt/.