MOKESTIS UŽ DARŽELĮ nustatytas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimu Nr. T-196 „Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose taisyklių tvirtinimo“ parsisiųsti pdf formatu

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimas Nr. T-217 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl mokesčio už teikiamą neforalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose darželiuose ir mokyklose darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ parsisiųsti pdf formatu

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimas Nr. T-199 „Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose taisyklių tvirtinimo “ pakeitimo" parsisiųsti pdf formatu

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-199 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo parsisiųsti pdf formatu

     1. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą neskaičiuojamas ir nemokamas už nelankytas dienas šiais atvejais:

     1.1. dėl vaiko ligos (pateikus gydytojo pažymą);

     1.2. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau-tėvų) kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais) pateikus prašymą (prašymai pateikiami  iki gegužės 1 d.),  kuriame nurodomas laikotarpis,  kada vaikas nelankys lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių;

    1.3   žiemos laikotarpiu,  jei oro temperatūra žemesnė nei -20°C.

    1.4. dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų aplinkybių ne ilgiau kaip 3 darbo dienas per mėnesį, tačiau būtina informuoti prieš dieną: neinformavus nuostata netaikoma;

     1.5. tėvams, dirbantiems pagal kintamą darbo grafiką, pristačius darbdavio pateisinamą dokumentą;

    1.6. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams  atostogų metu (pagal bendrojo ugdymo mokykloms nustatytą  mokinių atostogų laiką).

     2. Nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelio-darželio ir darželio-mokyklos direktoriaus įsakymu atleidžiami:

     2.1. vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (pažyma pristatoma kas trys mėnesiai iš Socialinės paramos skyriaus);

     2.2. vaikai, esantys socialinės rizikos šeimų įskaitoje (pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendaciją);

     2.3. vaikai, kurių abu tėvai arba motina (tėvas) viena(as) auginanti(is) vaiką, yra bedarbiai (pristačius iš darbo biržos pažymą kas trys mėnesiai);

     2.4. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, kuriems Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas;

     2.5. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą) atleidžiami 100% nuo mokesčio.

     3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 % (išskyrus šeimas, kurios gauna pašalpą už globojamus vaikus):

     3.1. šeimoms,  auginančioms tris ir daugiau vaikų, jeigu vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų mokosi visų tipų mokyklose (pristačius vaikų gimimo liudijimų kopijas ir pažymas iš mokymosi įstaigų);

     3.2.  vienam vaikui, jeigu lopšelį-darželį  ar mokyklą-darželį  lanko du vaikai iš tos pačios šeimos;

    3.3. vaikams, kurių tėvas ar motina atlieka privalomąją karo tarnybą.

     4. Išskirtiniais atvejais, pablogėjus šeimos materialinei padėčiai (dėl gaisro, stichinės nelaimės, šeimos nario mirties ir kitų nenumatytų aplinkybių), lopšelio-darželio, darželio-mokyklos direktoriaus įsakymu atleisti vaikus nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą.

     5. Proporcingai galima mažinti mokestį už vaiko maitinimą, kai tėvų prašymu atsisakoma pusryčių arba vakarienės.

     6. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į lopšelį-darželį, darželį-mokyklą, o vėliau – pagal aplinkybes, numatytas šių taisyklių 2-4 punktuose. Mokestis nustatomas nuo to

mėnesio pirmos dienos, kada pristatyti dokumentai.  Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas.

6.1. Tėvams, pageidaujantiems, kad  jų vaikai lankytų lopšelį-darželį  ir mokyklą-darželį vasaros laikotarpiu  mokestis taikomas bendra tvarka.

     7. Tėvai privalo,  pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, informuoti lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų direktorius.

   8.  Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose, piniginės lėšos  išieškomos  įstatymų nustatyta tvarka.

     8.  Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties už du mėnesius, lopšelio-darželio ir darželio-mokyklos direktorius turi teisę jį išsireikalauti teisės aktų nustatyta tvarka.        

      9. Lopšelių-darželių ir darželių-mokyklų  direktoriai atsako už tai, kad tėvai mokestį mokėtų  kiekvieną mėnesį be įsiskolinimo. Nesumokėjus mokesčio be pateisinamos priežasties  už du mėnesius, lopšelio-darželio ir darželio-mokyklos  direktorius turi teisę jį išreikalauti įstatymų nustatyta tvarka.