VAIKŲ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO  2018 m. BALANDŽIO 10 d. ĮSAKYMAS Nr. V-394 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ VAIKŲ MAITINIMO OTGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

DVIDEŠIMTIES DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS