Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

1. Grupės formuojamos kasmet iki mokslo metų pradžios – rugsėjo 1 d., esant laisvų vietų grupės gali būti formuojamos (papildomos) visus metus.

2. Grupes formuoja lopšelio-darželio direktorius.

3. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

4. Ikimokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų:

4.1. Lopšelio grupė nuo 1,5 iki 3 metų;

4.2. Darželio grupės: jaunesniojo amžiaus nuo 3 iki 4 metų, viduriniojo amžiaus  nuo 4 iki 5 metų, vyresniojo amžiaus nuo  5 iki 6 metų.

4.3. Priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 6 (5) iki 7 metų.

5. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimamai vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti teikiamas anksčiau, jeigu vaiko branda tokiam ugdymui pakankama, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 m. Vaiko brandą tėvų (globėjų) prašymu įvertina Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. Tarnybos specialistams įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtą programą neteikiamas.

6. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams) pateikus prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą  (forma Nr. 027 – 1/a) [13.9] ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.

7. Prašymai dėl priėmimo į lopšelį-darželį registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą registracijos žurnale.

8. Vaiko priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas dvišale ugdymo sutartimi. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pasirašiusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka lopšelyje-darželyje.

9. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami ir išbraukiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

10. Vaikai iš sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu ir išregistruojami iš Mokinių registro, gavus tėvų (globėjų) prašymą nutraukti ugdymo sutartį.

11. Vaikai  iš sąrašų išbraukiami direktoriaus įsakymu ir  išregistruojami iš mokinių registro, jei be pateisinamos priežasties vieną mėnesį nelankė lopšelio-darželio.

 

Dėl privalomų skiepų

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-683 pakeistos Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 94 punktas, kuris išdėstytas taip: „Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr.027-1/a). Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas neskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas