ALYTAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "PUŠYNĖLIS"   
  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  
           
  Pareigybė Pareigybių skaičius Darbo stažas metais   2016 m.  vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis                  2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 
        Eur Eur
  Direktorius 1 - 1027 1027
  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 - 898 899
  Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 - 474 475
  Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas 0,5 - 190 285
  Vyriausiasis buhalteris 1 - 639 639
  Logopedas 1 daugiau kaip 15 metų 636 642
  Meninio ugdymo pedagogas 0,5 nuo 10 iki 15 metų 312 320
  Vyresnysis ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 4,74 daugiau kaip 15 metų 659 666
  Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas  metodininkas 2 daugiau kaip 15 metų 718 726
  Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metodininkas 3 daugiau kaip 15 metų 718 726
  Auklėtojo padėjėjas 6 - 380 381
  Virėjas 2 - 380 381
  Įrenginių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1 - 380 380
  Valytojas 0,5 - 190 190
  Kiemsargis 0,75 - 285 285