Menu Close

Veiklos kokybės vertinimas

            VEIKLOS KOKYBĖS IŠORĖS VERTINIMO, VYKUSIO 2019 M. GEGUŽĖS 14-16 DIENOMIS,

                                                             TRUMPOJI ATASKAITA

        STIPRIEJI IR TOBULINTINI ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“ VEIKLOS ASPEKTAI

                      Stiprieji veiklos aspektai

 1. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika (1.1.2. – 4 lygis);
 2. Mikroklimatas (1.1.3. – 3 lygis);
 3. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (1.2.2. – 3 lygis);
 4. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių gausa, įvairovė ir atitiktis vaikų amžiui ir poreikiams (2.1.3. – 4 lygis)
 5. Mokytojo ir vaiko sąveika (2.3.2. – 4 lygis);
 6. Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas (4.2.1. – 4 lygis);
 7. Vaiko sveikatos  stiprinimas (4.2.4. – 3 lygis);
 8. Vadovavimo principai (5.3.1. – 3 lygis);
 9. Žmogiškųjų išteklių vadyba (5.3.2. – 3 lygis);
 10. Racionalus patalpų naudojimas (5.4.2. – 4 lygis).

                                   Tobulintini veiklos aspektai

 1. Ugdymo turinio ir veiklų diferencijavimas, atsižvelgiant į vaiko galimybes (2.3.1. – 2 lygis);
 2. Šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas ugdymo procese ( 2.4. – 2 lygis);
 3. Vaiko  daromos pažangos vertinimo sistema (3.1.1. – 2 lygis)
 4. Įsivertinimo rezultatų panaudojimą planuojant veiklas (5.2.2. – 2 lygis)

                                                                                          Lopšelio-darželio informacija