Menu Close

Vykdomos programos

Lopšelio-darželio pedagogai ugdymo procesą organizuoja pagal šias programas:

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa (Pritarta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-208, patvirtinta Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-26).

PROGRAMOS TIKSLAS – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui ugdytis savarankiškumo, tinkamo bendravimo su kitais, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis bei sveiko gyvenimo pradmenis.

Programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 (arba) 6 metų.

Programoje išskiriamos 5 kompetencijų grupės: socialinė, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo, meninė.

Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje: dalyvaujant pedagogo organizuotose veiklose, šventėse, jam tvarkantis, valgant, einant į lauką, ruošiantis ilsėtis, bendraujant su pedagogu ar grupės vaikais, žaidžiant ir kt.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

PROGRAMOS TIKSLAS – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Programa skirta vaikams nuo 5 (arba 6) iki 7 metų.

Į pagrindines ugdymo programas integruojamos šios programos:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2021–2025 m. Sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas“.