Menu Close

Vykdomos programos

PROGRAMOS:

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa, pritarta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-208, patvirtinta Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktoriaus 2018 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-26.

PROGRAMOS TIKSLAS – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui ugdytis savarankiškumo, tinkamo bendravimo su kitais, pasitikėjimo savimi, kūrybiškumo, mokėjimo mokytis bei sveiko gyvenimo įgūdžių.

Programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 metų.

Programoje išskiriamos 5 kompetencijos – socialinė, pažinimo, komunikavimo, sveikatos saugojimo, meninė.

Ugdymo turinys orientuotas į darnų asmenybės vystymąsi bei įgyvendinamas per visą vaiko buvimą grupėje.

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 .

PROGRAMOS PASKIRTIS:

Sudaryti prielaidas vaiko individualių galių plėtotei, kiekvieno vaiko pažangai, sukurti galimybes įvairių poreikių vaikams pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Programa siekiama atliepti 5-6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes.

PROGRAMOS TIKSLAS – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Į pagrindines ugdymo programas integruojamos šios programos:

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494.

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2021–2025 m. Sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas“,  patvirtinta Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis” direktoriaus 2021-03-08 įsakymu Nr. V-9, pritarta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos    2021 m. gegužės 18 d.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ 2021–2025 m. Sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas“.